V International Film Festival of Science and Technology

Moscow 21-29 October 2015

Venues

Nauka i Iskusstvo (NII)

М. “Kurskaya”
Nastavnicheskiy, 13-15 p.3